Природний газ

Постачання газу

ТОВ «Карма Трейдинг» здійснює діяльність з постачання природного газу суб’єктам господарювання, юридичним особам. ТОВ «Карма Трейдинг» дозволить Вам заощадити на ціні природного газу. В умовах нестабільності ринку природного газу ми надаємо Вам стабільність. Ваша стабільність – є нашою стабільністю. В умовах кризи енергоносіїв ми надаємо Вам природний газ за оптимістичними цінами. Ваше зростання – є нашим зростанням. ТОВ «Карма Трейдинг» гарантує своїм споживачам прозоре формування ціни на природний газ та індивідуальний підхід до кожного споживача, враховуючи його особливості. ТОВ «Карма Трейдинг» пропонує Вам послуги з постачання природного газу за найкращими світовими критеріями, бо ці послуги надають Вам співробітники нашої компанії, які мають досвід роботи на ринку природного газу як України, так і інших країн.

Типові документи з постачання газу:

1. ДОГОВІР постачання природного газу

2. Додаток 2. Комерційна пропозиція

3. Додаток 3. Повідомлення про особу

4. Додаток 4 до договору постачання природного газу Акт приймання-передачі

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність на ринку постачання природного газу

1. Закон України «Про ринок природного газу»

2. Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

3. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2500 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам»

4. Постанова НКРЕКП від 21.09.2017 №1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу»

5. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»

6. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»

7. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»

8. Наказ Міністерства палива та енергетики України від 03.07.2009 року №338 «Про затвердження форм повідомлення та актів, що складаються у разі пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення»

Загальні умови постачання природного газу:

Обсяг (об’єм) постачання природного газу Постачальником Споживачу в кожному розрахунковому періоді (місяці) визначається на підставі письмової заявки Споживача. Коригування обсягів (об’ємів) постачання природного газу допускається Сторонами за умовами Договору та комерційної пропозиції, що укладається між Сторонами на певний розрахунковий період, із дотриманням вимог законодавства України, зокрема нормативно-правових актів, які регламентують діяльність суб’єктів ринку природного газу. Постачання природного газу здійснюється щодобово, на безперервній основі. Споживач подає Заявку на запланований обсяг природного газу Постачальнику до 15 числа місяця, що передує місяцю постачання. Споживач надає Постачальнику дані про фактичне споживання природного газу за попередню газову добу. Підставою початку постачання природного газу на Період постачання є підписана уповноваженими особами Сторін Комерційна пропозиція. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу за газову добу ± 3% від договірного обсягу за газову добу. За розрахункову одиницю виміру обсягу природного газу приймається один кубічний метр. Якість природного газу має відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87) та іншим вимогам, установленими державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документам щодо його якості. Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативно-технічними документами. Порядок та періодичність визначення показників якості газу визначаються в договорах на транспортування газу. Споживач за договором постачанн яприродного газу отримує природний газ з метою його використання для власних потреб. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, є наявність у Споживача або Постачальника укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору транспортування природного газу. Відносини Сторін, що не врегульовані Договором, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи та Кодексом газорозподільних систем, іншими нормативно-правовими актами.

Порядок укладання договору постачання природного газу

Порядок укладання договорів постачання природного газу здійснюється відповідно до положень статей 12, 14 Закону України «Про ринок природного газу», та розділу ІІ та ІV Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827:

  1. Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами;
  2. Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом України «Про ринок природного газу»;
  3. Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:

— заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний EIC-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;

— належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт споживача;

— копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи — підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах;

— довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності);

  1. Договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є істотними та обов’язковими для цього виду договору:

1) місце і дата укладення договору, а також найменування/прізвища, імена, по батькові постачальника і споживача та їх EIC-коди як суб’єктів ринку природного газу;

2) предмет договору, відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити споживачу природний газ в необхідних для нього об’ємах (обсягах);

3) EIC-код точки/точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу постачальником (за необхідності, якщо по інших точках комерційного обліку постачання газу здійснює інший постачальник);

4) найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким споживач уклав договір розподілу/транспортування природного газу;

5) річні, місячні та/або добові обсяги природного газу, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності), та/або допустиме їх відхилення;

6) порядок перегляду та коригування підтверджених обсягів природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду;

7) режими постачання та споживання природного газу протягом розрахункового періоду;

8) ціна постачання природного газу за договором;

9) порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ;

10) порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи протягом відповідного періоду;

11) відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні якості послуг постачальника за договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи його затримці (норма вноситься в договір за згодою сторін);

12) перелік випадків, коли постачання природного газу може бути обмежено/припинено споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по споживачу, що не є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених Правилах;

13) порядок зміни постачальника;

14) строк дії договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;

15) місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити сторін;

16) інформація, що стосується прав споживачів, у тому числі щодо розгляду скарг (вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкування та/або публічного оголошення інформації, що подається постачальником згідно з цими Правилами;

17) порядок вирішення спорів відповідно до пункту 9 розділу VI цих Правил;

18) право споживача на отримання інформації, визначеної Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

З метою недопущення постачальником небалансу між обсягами природного газу, поданими ним у газотранспортну систему для потреб своїх споживачів, та обсягами природного газу, відібраними/спожитими його споживачами, у договорі постачання природного газу за домовленістю сторін (споживача та постачальника) може бути визначена процедура передачі споживачем даних про фактичне споживання природного газу за попередню газову добу.

Усі умови поставки природного газу за договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана споживачеві до укладення договору.

Споживачу має бути надане належне повідомлення постачальника про намір змінити умови договору постачання природного газу, при цьому споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами). Споживачі мають право відмовитися від договору, якщо вони не приймають нові умови, повідомлені постачальником.

  1. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов’язаний повідомити постачальника та оператора газорозподільної системи/оператора газотранспортної системи не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із споживачем, який звільняє приміщення.

  1. Кожен споживач (у тому числі побутовий споживач) має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цими Правилами.

Зміні постачальника має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

Забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв’язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів).

Зміна постачальника за ініціативою споживача має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити постачальника, за умови дотримання правил зміни постачальника, у тому числі обов’язку щодо здійснення повного остаточного розрахунку з попереднім постачальником.

  1. Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником, але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

Ціна на природний газ

Згідно з п. 2 ст. 12 Закону України «Про ринок природного газу» постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Ціна природного газу встановлюється з урахуванням кон’юнктури ринку та індивідуальних потреб споживача (обсягів, режиму постачання, умов оплати тощо).

При укладанні договору постачання газу, постачальник та споживач визначають найбільш вигідні та зручні умови оплати. За погодженням сторін умови оплати можуть бути змінені шляхом підписання додаткової угоди.

Постачання природного газу здійснюється на умовах договору, який укладається між постачальником та споживачем з урахуванням вимог чинного законодавства.

Орієнтовна ціна газу для непобутових споживачів на вересень 2021 року становить 18 000,00 з ПДВ за 1000 куб. м.

Права та обов’язки постачальника природного газу

У разі постачання природного газу споживачам, які не є побутовими, права та обов’язки постачальника природного газу встановлені відповідно до розділу ІІ Правил постачання природного газу затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827:

— Права постачальника:

1) укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

2) отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

3) на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

4) на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір постачання, щодо режимів споживання природного газу;

5) на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання;

6) інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

— Обов’язки постачальника:

1) дотримуватись вимог Правил постачання;

2) забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених договором постачання природного газу;

3) забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем укладеного із постачальником договору постачання природного газу;

4) в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;

5) своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;

6) своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

7) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

8) пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

9) створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

10) надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

11) у випадку ініціювання виключення споживача із Реєстру споживачів постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти споживача про вчинення таких дій;

12) укласти договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований споживач такого постачальника;

13) виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

Права та обов’язки споживача природного газу

Права та обов’язки споживача природного газу здійснюються відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу» та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827:

— Споживач, який не є побутовим зобов’язаний, зокрема:

1) дотримуватись вимог Правил постачання;

2) забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

3) своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

4) здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

5) забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

6) самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

7) порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

8) відсутності споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;

9) перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

10) відсутності укладеного договору постачання природного газу;

11) інших випадках, передбачених Правилами постачання та чинним законодавством.

— Споживач, який не є побутовим має право, зокрема, на:

1) на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;

2) на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, але на різні розрахункові періоди;

3) на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

4) самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

5) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

6) інші права, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством.

Способи досудового вирішення спорів з постачальником

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник розглядає всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомляє про результати їх розгляду.

Всі спори та суперечки, що виникають між Постачальником та Споживачем, вирішуються шляхом переговорів.

У разі недосягнення згоди шляхом переговорів між постачальником та споживачем, споживач має право звернутися до Регулятора або іншого уповноваженого органу або до суду.

У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу відповідно до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Процедура розгляду Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), звернень споживачів або осіб, які мають намір ними стати, щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП (далі — суб’єкти господарювання), та врегулювання спорів визначена у Правилах розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів, затверджених Постановою НКРЕКП від 02.07.2019 № 1333. Ці Правила не обмежують права споживачів на звернення за захистом порушених прав та законних інтересів до енергетичного омбудсмена, суду та інших уповноважених органів влади.

Сторони спору при досудовому вирішенні спору мають дотримуватися Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Постановою НКРЕКП від 05.02.2019 № 156.

Споживач має право звернутися за вирішенням спору безпосередньо до суду.

Особа, відповідальна за врегулювання спорів:

Кива Б.В.

Адреса: 36040,м. Полтава, вул. Європейська, будинок 20А, 4 поверх

Телефон: +38(050) 346-22-88

Email: office.karmaenergy@gmail.com

Режим роботи офісу: Понеділок-П’ятниця з 08:30 до 18:00 вихідні: субота та неділя

Листування здійснюється за юридичною адресою (місцезнаходженням)